Sopivakoti

Henkilötietojen käyttö ja tietosuoja

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SOPIVAKOTI TAMPERE OY:SSÄ

Yleistä

Sopivakoti Tampere Oy (Yritys) on paikallinen Tampereen alueella toimiva kiinteistönvälitys yritys.

Asiakastietojen käsittely Sopivakodissa

Korkean tietosuojan ja tietoturvan tason turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme, että yksityisyyden suoja toteutuu henkilötietojen käsittelyssä.

Mitä on henkilötieto? 

Henkilötietoa on kaikki tieto, josta luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai tietoja eri tavoin yhdistelemällä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja ovat lisäksi tilinumero ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot. Henkilötietoja eivät ole oikeushenkilöä koskevat tiedot.

Kuka on rekisteröity? 

Rekisteröity on luonnollinen henkilö, kuten henkilöasiakas, jonka tietoja esimerkiksi Yritys käsittelee asiakasrekisterissään. Rekisteröityjä ovat lisäksi myös esimerkiksi edunvalvojat, vastuunalaiset yhtiömiehet, omistajat ja yritysasiakkaiden tosiasialliset edunsaajat.

Miten käsittelemme ja käytämme henkilötietoja? 

Käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Varmistamme myös, että käsittelylle on laillinen peruste, kuten sopimus, meitä velvoittava lainsäädäntö, oikeutettu etu tai suostumus. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Mistä saamme henkilötietoja? 

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöltä itseltään tai hänen edustajaltaan. Hankimme henkilötietoja myös luotettavista ulkoisista lähteistä, kuten viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä ja luottotietorekisteristä tapaukseen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi? 

Lähtökohtaisesti emme luovuta henkilötietojasi. Poikkeustilanteessa, tietojen luovuttaminen sivulliselle on mahdollista asiakkaan antaman suostumuksen perusteella tai lain perusteella.

Miten suojaamme henkilötietosi? 

Valvomme asiakastietoihin pääsyä ja niiden käsittelyä muun muassa käyttöoikeuksien hallinnalla ja valvonnalla ja seuraamalla järjestelmien käyttöä. Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi. Varmistamme osaamisen muun muassa säännönmukaisilla koulutuksilla.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on? 

Asiakkaalla on oikeus muun muassa

 • tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada niistä jäljennös rekisterinpitäjältä (tarkastusoikeus),
 • saada rekisterinpitäjältä suostumuksen tai palvelun käytön perusteella automaattisesti käsiteltävät henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa (siirto-oikeus),
 • vaatia rekisterinpitäjältä itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ja
 • kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojaan esimerkiksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan? 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja pyynnöissä tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään, joka määräytyy asiakkuuden perusteella.

Tarkastus- ja muut pyynnöt tulee tehdä Yrityksen toimistossa, koska muutoin emme pysty varmistamaan pyynnön tekijän henkilöllisyyttä luotettavasti

Evästeiden käyttö

Mikä eväste on?

Eväste on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mihin evästeitä käytetään?

Käytämme evästeitä (cookies) palvelussamme käyttäjäystävällisyyden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi. Evästeiden avulla seuraamme palvelujen käyttöä, parannamme sivuston sisältöjä ja käytettävyyttä, sekä tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Käytämme evästeitä palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluita näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä.

Evästeiden avulla kerätty tieto on luonteeltaan anonyymia, emmekä yhdistä evästeiden avulla saatavia tietoja henkilötietoihin.

Emme kerää evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai luottokorttien numeroita.

Miten evästeiden käytön voi estää?

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä internetselaimen asetuksista käsin, mutta verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa tällöin heikentyä.

TIETOSUOJASELOSTE

Tällä tietosuojaselosteella annetaan sekä henkilötietolain että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja yhtäältä rekisteröidylle ja toisaalta valvovalle viranomaiselle.

Tässä selosteessa kuvataan, miten asiakastietoja käsitellään Sopivakodin toiminnassa.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Sopivakoti Tampere Oy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjä on

Jani Vehkalahti
Sopivakoti Tampere Oy (y-tunnus 2677044-1)
Rantoistenpolku 10, 37570 Lempäälä
Puhelin: 044-9765031
sähköpostiosoite: jani.vehkalahti@sopivakoti.fi

2. Rekisterin nimi

Sopivakoti Tampere Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

.

4. Käsittelyn oikeusperuste

Peruste

Esimerkkejä

Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimet

Asuntokaupan toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät asiakastietojen käsittelyä, asiakassuhteen hoito

Rekisteröidyn suostumus

Suoramarkkinointi sähköisiä kanavia käyttäen

Lakisääteinen velvoite

Rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskeva lainsäädäntö

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu 

Yritykselle on oikeutettu etu käsitellä asiakastietoja silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Yritykselle, on osapuolena kaupassa tai on tarjouksen tekijä

5. Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia henkilötietoryhmiä:

Henkilöön liittyvät perustiedot

 • nimitiedot
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • henkilötunnus, syntymäaika

Toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot

 • toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika
 • sopimuksen sisältö
 • välitettävää kohdetta koskevat tiedot
 • toimeksiannon toteuttamista varten tarpeelliset tiedot, kuten verotuskohtelun selvittelyä varten annetut tiedot
 • vastaanotetut tarjoukset ja niiden sisältö
 • toimeksiannon mukaista kauppaa tai muuta sopimusta koskevat tiedot
 • lainsäädännön määrittelemät tuntemistiedot, kuten asiakkaan tunnistamiseksi ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi tarpeelliset tiedot

Muut asiakkuuteen ja muuhun asiayhteyteen liittyvät tiedot:

 • henkilön antamat suostumukset ja kiellot eri käyttötarkoituksiin, kuten suostumus sähköiseen markkinointiin.
 • asiakkaan kiinnostuksen kohteena olevat asunnot tai kohteet
 • asiakkuuteen tai asiayhteyteen liittyvä yhteydenpito, palautteet, reklamaatiot
 • henkilön verkkokäyttäytymisen ja palveluiden käytön seuranta esimerkiksi evästeiden avulla. Kerättävä tieto voi olla esimerkiksi käyttäjän selailema sivu, IP-osoite, istunnon aika ja kesto.

6. Mistä henkilötietoja pääasiallisesti hankitaan

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

Rekisterinpitäjä voi kerätä ja ylläpitää rekisteröityä koskevia henkilötietoja lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten rekistereistä kuten

 • maanmittauslaitokselta
 • muiden viranomaisten rekistereistä
 • luottotietorekisterin pitäjiltä

7. Mihin henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luovuttaminen tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen velvoittamin ehdoin.

Yrityksen asiakasrekisterin tiedot ovat yrityksen käytössä toiminnan järjestämiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yrityksen vastuullisesti valituille yhteistyökumppaneille sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Toteutunutta kauppaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) ry:lle, jossa tiedot tallennetaan KVKL:n hintaseurantapalveluun (HSP).

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai henkilötietojen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Tietojen säilyttäminen

Yritys säilyttää asiakasrekisterissä olevia tietoja lainsäädännön edellyttämän ajan.

Sopimussuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään 10 vuotta toimeksiantoon liittyvien velvoite- ja vastuukysymysten vuoksi. Asuntokaupan osapuolena (ostaja, tarjouksen tekijä) olevan henkilön henkilötietoja säilytetään 10 vuotta kaupan tekemisestä, minkä jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

Potentiaalisen asiakkaan osalta tiedot poistetaan tai anonymisoidaan noin vuoden kuluttua siitä, kun asiakas on viimeksi ottanut yhteyttä.

9. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja tai että niitä ei käsitellä.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tässä asiakirjassa kuvattujen tietojen lisäksi myös jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin.

11. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet tietoihin on rajattu siten, että käyttöoikeus on pääsääntöisesti vain henkilöillä, joiden työtehtävänä on rekisteröidyn antamien toimeksiantojen tai tilaamien palveluiden hoitaminen rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti.

12. Valvontaviranomainen

Rekisteröity voi valittaa Yrityksen menettelystä tietosuojaviranomaiselle. Valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Takaisin Sopivakoti.fi etusivulle